CONEIX ESPORT A l'ESCOLA +1H EF

El programa Esport a l’Escola+1h EF és un projecte impulsat per la Fundació Trinidad Alfonsoen col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’objectiu del qual és incrementar el nombre d’hores destinades a l’assignatura d’Educació Física en 3r i 4t de Primària; i fomentar l’activitat física i pràctica de diverses modalitats esportives.

Aquest programa és compatible al programa Esport a l’Escola, dirigit a l’alumnat de 5° i 6° d’Educació Primària i 1° i 2° de la E.S.O., impulsat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

QUI POT PARTICIPAR

Serà requisit indispensable ser un Centre Promotor de l’Activitat Física i l’Esport (CEPAFE) reconegut per la Generalitat i executar esta iniciativa dins del període lectiu de lliure disposició que pel Decret 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, s’atorga al centre, sense utilitzar cap de les 2 sessions corresponents a l’assignatura d’Educació Física. El centre que ja dispose de 3 sessions d’Educació Física també podrà participar en el programa. No obstant això, si es dona esta circumstància, el centre únicament podrà utilitzar 1 h setmanal per a realitzar este programa.

Cada unitat didàctica per a desenvolupar al centre per la federació es compon de 9 sessions.

PERÍODE I FORMA DE SOL·LICITUD

El centre s’haurà de posar en contacte amb les federacions en què estiga interessat (també ho faran les federacions) i tancaran els mòduls.

Cada centre podrà triar un màxim de 3 esports: 2 entre el període de gener a juny de 2022 i un altre de setembre a desembre de 2022. Els centres no podran triar un esport que ja hagen triat l’any 2021.

El centre educatiu i la federació seran els encarregats de tancar i planificar les sessions de manera que la federació ho puga comunicar a la Fundació Trinidad Alfonso abans del 22 d’octubre.

La federació serà l’encarregada de deixar, en cada centre educatiu en què realitza les sessions, un pack de material esportiu perquè este puga continuar amb la pràctica de la disciplina.

FEDERACIONS/ESPORTS QUE PUC TRIAR

Cada centre podrà triar un màxim de 3 esports: 2 entre el període de gener a juny de 2022 i un altre de setembre a desembre de 2022. Els centres no podran triar un esport que ja hagen triat l’any 2021.

Atletismo (1)

Atletisme

963859508
Web
Bádminton (1)

Bàdminton

691689146
Web
Béisbol (1)

Beisbol

963726500
Web
Ajedrez

Escacs

646269229
Web
Esgrima (1)

Esgrima

963922515
Web
Deporte adaptado

Esport adaptat

963465726
Web
Padel

Frontenis i pilota

615379877
Web
Balonmano (1)

Handbol

963844537
Web
Hockey (1)

Hoquei

667682652
Web
Judo (1)

Judo

963920630
Web
Karate (1)

Karate

963924817
Web
Icono-Escalada

Muntanya i escalada

963571822
Web
Orientación

Orientació

635549378
Web
Bádminton (1)

Pàdel

962054167
Web
Rugby (1)

Rugbi

963926224
Web
Salvamento y socorrismo

Salvament i socorrisme

963155024
Web
Tenis de mesa (1)

Tenis taula

625966610
Web
Tiro con arco (1)

Tir amb arc

616023929
Web
Triatlón (1)

Triatló

645968335
Web
Icono-Vela

Vela

963530120
Web
Voleibol (1)

Voleibol

677223229
Web

BENEFICIS

1 hora més d'Educació Física per a l'alumnat

Esport a l'escola

UD Específica de multitud d'esports

Pack de material esportiu específic

LEGISLACIÓ APLICABLE

Des de la Subdirecció General d’Ordenació de la Direcció General de Política Educativa s’ha elaborat el contingut següent:

Referències normativa

Article 6.3. Tots els centres educatius dissenyaran el seu programa d’educació plurilingüe i intercultural tenint en compte el següent:

a) El temps mínim destinat als continguts curriculars en cada una de les llengües oficials, en el conjunt de l’escolaritat obligatòria, ha de ser del 25 % de les hores efectivament lectives. S’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials la matèria o l’assignatura corresponent al seu aprenentatge i al mateix temps, com a mínim, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg.

b) El temps destinat als continguts curriculars en llengua estrangera, en el conjunt de l’escolaritat obligatòria, pot oscil·lar entre el 15 % i el 25 % de les hores lectives.

c) Per a calcular aquests percentatges es tindran en compte les hores destinades al currículum de cada una de les àrees lingüístiques, les hores destinades a la competència comunicativa oral i les àrees o matèries en les quals s’utilitze cada llengua com a vehicular de l’aprenentatge

Article 6.4. Els centres educatius o els grups que utilitzen una metodologia de treball per projectes o qualsevol altra metodologia amb plantejaments globalitzats han de respectar en tot cas les proporcions de les llengües del seu projecte lingüístic.

Article 7.2. En l’Educació Primària: a) El valencià, el castellà i l’anglés tindran un tractament com a àrea lingüística des del primer curs de l’Educació Primària. b) El temps destinat a continguts curriculars en valencià, en castellà i en llengua estrangera s’adequarà al que disposa l’article 6.

Article 15. Estructura del projecte lingüístic de centre. El projecte lingüístic de centre concretarà i adequarà al centre educatiu el Programa d’educació plurilingüe i intercultural mitjançant els següents elements: 1. El pla d’ensenyament i ús vehicular de les llengües, que determina l’organització i el tractament didàctic de l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües, definint: a) La proporció d’ús vehicular en cada una d’aquestes llengües fins a completar el 100 % del temps curricular. b) Els enfocaments metodològics que s’han de prioritzar en l’ensenyança i l’ús vehicular de les llengües curriculars.

Dins del marc de l’autonomia del centre, el o la cap d’estudis confeccionarà els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat d’acord amb els criteris pedagògics establits pel claustre, en el cas dels centres públics, o per decisió de la persona titular en els centres privats, per a cada curs, d’acord amb els requisits següents:

  • La càrrega horària conjunta assignada al bloc d’àrees troncals (Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques i Primera Llengua Estrangera) ha de ser, com a mínim, d’11.15 hores setmanals en cada curs, que representa el 50 % de l’horari lectiu setmanal destinat al desenvolupament del currículum.
  • La càrrega horària conjunta assignada als blocs de lliure configuració autonòmica (Valencià: Llengua i Literatura) i al d’àrees específiques (Educació Física, Religió / Valors Socials i Cívics, Educació Artística) ha de ser, com a mínim, de 07.45 h.
  • La càrrega horària assignada a les àrees instrumentals (Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques) no podrà ser inferior a 3 hores.
  • El període lectiu de lliure disposició queda establit en 03.30 h. setmanals per a cada curs.
  • Els períodes lectius setmanals de lliure disposició es poden assignar a diverses àrees o a projectes interdisciplinaris, els objectius dels quals siguen assegurar a l’alumnat l’adquisició de les competències i els objectius del currículum, especialment a millorar la competència comunicativa oral de l’alumnat; a aquest últim aspecte no es dedicarà menys d’1 hora. La distribució d’aquests períodes lectius no podrà ser aplicada a una sola àrea.
  • En aquesta distribució, les àrees de Valencià: Llengua i Literatura i de Llengua Castellana i Literatura han de tindre la mateixa càrrega horària en el còmput total de cada curs.

 

L’encarregat de tutoria ha d’incorporar, dins de l’horari que comparteix amb el seu grup d’alumnat, un temps setmanal per a desenvolupar les tasques pròpies de tutoria (entre 45 i 60 minuts, segons la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat)

Apartat B. Activitats extraescolars i complementàries i serveis complementaris de transport escolar col·lectiu i menjadors escolars.
5,1. Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (“escola matinera” i activitats en el centre i fora del centre). De manera general es mantindran les següents mesures de protecció, prevenció i protecció:
El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2020-2021 s’ajustarà a l’evolució de la pandèmia COVID-19.

  • – Els centres podran organitzar estes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar.
  • – Respecte a l’ús de mascaretes s’atendrà al que es disposa en l’apartat 6 d’este protocol.
  • – Els esdeveniments esportius o celebracions que tinguen lloc en els centres educatius es realitzaran sense assistència de públic.

CONDICIONS EXTRAORDINÀRIES PER LA COVID-19

El programa es desenvoluparà de manera presencial. Cada federació haurà de coordinar amb el centre educatiu el protocol de desenvolupament de les sessions d’acord amb les condicions sanitàries actuals i serà responsable de garantir-ne el compliment de manera que l’Organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat en este sentit.

La voluntat de l’Organització del programa és desplegar-lo d’acord amb allò que s’ha estipulat en estes bases. Conscients de l’escenari canviant en què vivim, des de l’Organització es faran les adaptacions necessàries per a garantir, en la mesura que siga possible, el desenvolupament del programa. En qualsevol cas, es prioritzarà finalitzar els mòduls/sessions pendents d’una federació abans de poder iniciar l’activitat amb una federació nova.