CONEIX ESPORT A L’ESCOLA +1 h EF

El programa Esport a l’Escola+1h EF és un projecte impulsat per la Fundació Trinidad Alfonsoen col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, englobat dins de la iniciativa Comunitat de l’Esport.

L’objectiu del programa és incrementar el nombre d’hores destinades a l’assignatura d’Educació Física en 3r i 4t de Primària, i fomentar l’activitat física i esportiva en els centres educatius de la Comunitat Valenciana reconeguts per la Generalitat com a centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE).

FASES DEL PROJECTE

 1. Presentació de sol·licituds: del 13 de setembre al 23 de novembre de 2021.
 2. La decisió del Comité es comunicarà a les federacions abans del 18 de desembre de 2021.
 3. Desenvolupament de les sessions: del 01 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022.

CONDICIONS PER A LA SOL·LICITUD

La federació ha d’haver format part del programa Esport a l’Escola 2021 impulsat per la Generalitat Valenciana.

Si bé el beneficiari de les ajudes sempre serà la federació, esta podrà delegar o subcontractar una altra entitat per a desenvolupar el projecte. No obstant això, serà sempre responsabilitat de la federació supervisar el compliment de la metodologia de treball presentada a l’FTA en el projecte inicial, així com el compliment de la resta de requisits legals que se’ls exigisquen. La federació serà la responsable que els professionals que acudisquen als centres educatius a impartir les sessions tinguen la formació i la preparació adequada.

La federació haurà d’estar al corrent de les seues obligacions legals, en particular amb Hisenda i amb la Seguretat Social, i haurà de presentar certificats d’estar al corrent del pagament amb estes.

A més, s’haurà de coordinar amb els centres educatius per a complir la normativa en matèria de riscos laborals, responsabilitat civil, mesures/protocol COVID, etc.

La federació serà responsable que els professionals que impartisquen les activitats en els centres educatius no estiguen condemnats per delictes de naturalesa sexual ni en matèria esportiva.

La federació haurà de planificar les sessions juntament amb el centre educatiu. Estes sessions s’hauran de dur a terme en una mateixa jornada per a optimitzar la presència del tècnic en el centre. La federació haurà de preveure la substitució de qualsevol monitor per indisponibilitat d’algun d’ells i vetlarà perquè el desenvolupament de les sessions no es veja interromput . Les sessions només es podran fer en l’hora de lliure disposició o en la tercera hora en cas que el centre ja la dispose, però no es podran fer mai en les dos hores obligatòries d’Educació Física ni extraescolars.

Cada federació haurà de presentar un mínim de 30 mòduls i un màxim de 45 tancats amb els centres (cada mòdul consta de 9 sessions). Una vegada analitzades totes les sol·licituds, s’estudiaran les peticions de centres que no hagen presentat les federacions i estiguen en llista d’espera.  

S’ha de presentar un projecte a la Fundació en el qual s’especifique i detalle la informació següent:

  1. Programa de 9 sessions (mòdul) previstes que es duran a terme en els centres educatius una vegada per setmana en l’hora de lliure disposició. En este programa es concretaran els objectius, continguts, descripció de les sessions que s’han d’impartir, metodologia, seguiment i avaluació, així com la temporalització i els recursos necessaris.
  2. Protocol de la federació per a realitzar les sessions d’acord amb les mesures sanitàries actuals, que s’hauran d’actualitzar d’acord amb la normativa vigent a cada moment.
  3. El mòdul de 9 sessions presentat serà avaluat juntament amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a determinar si complixen els criteris educatius i esportius estipulats per a les edats a les quals va dirigit el programa. A més, s’haurà d’adaptar al Projecte Lingüístic del Centre (PLC).
  4. Necessitats de material per a impartir les classes.
  5. Nombre de centres interessats i tancats formalment per a dur a terme les jornades, i s’especificaran el període i les dates de realització.
  6. Els centres seleccionats hauran de tindre representació en les tres províncies.
  7. Titulació acadèmica o esportiva dels tècnics de la federació que impartixen les sessions en els centres educatius.
  8. Iniciatives federatives que puguen ser transversals al projecte: competicions interescolares, visites a competicions oficials, campus, jornades de captació de talent, etc. La federació haurà de reflectir i demostrar que este programa l’ajuda a promocionar el seu esport i incrementar el nombre de llicències en estes edats. 

Les ajudes atorgades per la Fundació són compatibles amb les ajudes del programa Esport a l’Escola de la Generalitat Valenciana dirigit a 5é i 6é d’Educació Primària.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Per a les federacions: Fins a 2.500 € per a material esportiu per a dur a terme les sessions. Es podrà incloure:

 1. El material esportiu que utilitze la federació per al desenvolupament de les sessions.
 2. Roba per als tècnics amb la imatge del programa.
 3. Gastos en material sanitari i higiènic per a poder desenvolupar les sessions d’acord amb la normativa sanitària vigent.

Per als centres escolars:  Fins a 300 € per a un pack material que la federació deixarà en cada un dels centres en els quals s’impartisquen les sessions, amb l’objectiu que l’activitat puga tindre continuïtat una vegada finalitzada.

S’assignarà una dotació de 390 € per cada mòdul utilitzat pels tècnics de les federacions per a impartir les classes en el qual s’inclou: els gastos de preparació i desenvolupament de les 9 sessions, la contractació dels tècnics esportius (1 tècnic per cada classe de 25-30 alumnes) i la coordinació de les sessions per la persona o persones responsables.

CONDICIONS EXTRAORDINÀRIES PER LA COVID-19

El programa es desenvoluparà de manera presencial. Cada federació haurà de coordinar amb el centre educatiu el protocol de desenvolupament de les sessions d’acord amb les condicions sanitàries actuals i serà responsable de garantir-ne el compliment de manera que l’Organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat en este sentit.

La voluntat de l’Organització del programa és desplegar-lo d’acord amb allò que s’ha estipulat en estes bases. Conscients de l’escenari canviant en què vivim, des de l’Organització es faran les adaptacions necessàries per a garantir, en la mesura que siga possible, el desenvolupament del programa. En qualsevol cas, es prioritzarà finalitzar els mòduls/sessions pendents d’una federació abans de poder iniciar l’activitat amb una federació nova.

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 2021

Serà necessari presentar a la Fundació els documents següents emplenats abans del 23 de desembre de 2021 seguint les pautes del Manual de justificacions de la Fundació.